Kharmic Wheel


Faida/Fauda 4:53 mp3 wav
Nightfall 6:53 mp3 (ukázka)
Gone Forever 7:40 mp3 (ukázka)
Interstellar 7:56 mp3 (ukázka)
Lament For Naivety 4:07 mp3 (ukázka)
No Regrets 3:59 mp3 (ukázka)
Isle Of The Dead 5:56 mp3 wav
Kharmic Wheel 4:44 mp3 (ukázka)

BLACK HEAVEN:
Tomáš „TOMMY“ Rakvica – kytary a zpěv
Jindra „NUCLEAR“ Ticháček – kytary
Libor „HORROR“ Novosad – baskytara
Vojtěch Erml – bicí
 
HOSTÉ
Aneta „ANEY“ Rakvicová – zpěv (skladba 6)
Šárka „CHERRY“ Rakvicová – piano (skladba 3, 6)
Petr Fiala – kontrabas (skladba 2, 3)
Lenka Hartmanová – akordeon (skladba 3, 7)
Pavel „PABLO“ Křemének – virtuální saxofon (Yamaha VL1) (skladba 3)
Fillak (member of MARACA) – úd (arabská loutna) (skladba 1)
Robert Prokop (member of MARACA) – didgeridoo (skladba 4)
 

Faida / Fauda

Words by Marek Dolina

Here I stand like never before
As a silent crimson reproach
Determined & self-confident
How could I better explain myself?

The front-page hero, the iconoclast
The cuckoo in the hated nest
Teutonic march to muted offbeat sound
Come the doom that shakes the ground!

What are you waiting for?
Contradiction? Painstaking discord?
All the visions that has appeared
Drawn lines between us that seem unclear

Born and raised, I'm well established here
You're dead, gone 'though you don't know 'bout it
My roar - sets the seals to my victory
Lost souls, you shall meet eternity

Dark Pegasus spreads out his wings
Missing the purpose behind his deeds
Intransigent combat of the minds
Chains of the frenzy, my allies

Point-blank, thorns of rage spat in action
Foul game – there's no room for affections
All hear crescendo of my demise
No fear, my reward's waiting for me

Born here – new world is coming alive
Risen up – cruising the high tide
You're thrown down – swept from your vain pedestal
My fate: Black Heaven falling on me
Stojím tady jako nikdy předtím,
Jako tichá krvavá výčitka,
Odhodlaný a sebejistý.
Jak bych se mohl vyjádřit jasněji?

Hrdina z titulní strany, obrazoborec,
Kukačka v nenáviděném hnízdě.
Teutonský pochod do ztichlého neobvyklého zvuku,
Ať přijde zánik, co otřese zemí!

Na co čekáte?
Na popření? Usilovný spor?
Všechny zjevené vize,
Načrtnuté linie mezi námi, co se zdají nejasné

Narodil jsem se, vyrostl, jsem tady etablovaný,
Jste mrtví, vyřízení, byť o tom ještě nevíte,
Můj řev pečetí mé vítězství
Ztracené duše, setkáte se s věčností.

Temný Pegas roztahuje svá křídla
Postrádá záměr svých činů,
Neústupný souboj myšlenek,
Okovy šílenství, mí spojenci.

Trny hněvu vyplivnuté z bezprostřední blízkosti,
Nedovolená hra – není prostor na city,
Všichni slyšte crescendo mého zániku,
Žádný strach: má odměna na mne čeká.

Narozen zde – nový svět ožívá,
Vzbouřený pluju na přílivu,
Jste svrženi, smeteni ze svého marnivého piedestalu,
Můj osud – černé nebe na mne padá

Nightfall

Words by Marek Dolina

As the ribbons of Nile twist and bend
My soul shall set out to the shadowland
When Anubis unlocks the divine realms
I hope to reunite you at Osiris

When standing by the window
Watching the night-time skies
I can feel the Gods inquiring
The doubts that cloud my mind
Sweet taste of eternity
Bitter drops of staying old
Aeon that lasts

O blackened Night spread thy wings over me
Silently I fly following the wind
The blanket that Nut supports with her arms
Is set with the imperishable stars

I don't wish to live forever
Trapped in embellished shell
Worried by agedness concerns

A body that's that frail
My youthful carefreeness
I wish to have again
Then I'll go west at last

Supposed to escape from the chains of mortality
I prefer to come to know death in its purity
I'm not avoiding

Hunt for eternal life is just plain vanity
A speck of dust commanding the world - insanity
Cruel delusion
Jak se stužky Nilu kroutí a zahýbají,
má duše se chystá do země stínů,
když Anubis odemkne říši bohů,
doufám, že se s vámi u Osirise znovu setkám.

Když stojím u okna
a pozoruju noční oblohu,
cítím, jak Bohové zkoumají
pochyby, které halí mou mysl.
Sladká chuť věčnosti,
hořké kapky zachování stáří,
věčnost, co trvá.

Ó černočerná Noci, roztáhni svá křídla nade mnou,
tiše poletím za větrem,
pokrývka, kterou Nut podpírá svými pažemi
je poseta nehynoucími hvězdami.

Nepřeju si žít věčně
uvězněný v přikrášlené skořápce,
obávat se starostí stáří.

Tělo, které je tak křehké.
Svou mladickou bezstarostnost
si přeju mít znovu,
pak konečně půjdu k západu.

Měl jsem uniknout z okovů smrtelnosti,
raději poznám smrt v její čistotě,
nevyhýbám se jí.

Honba za věčným životem je než holá domýšlivost,
smítko prachu poroučející světu - šílenství,
krutá falešná představa.

Gone Forever

Music inspired by BROON

Words by Tommy

Do we expect those fallen lives will rise?
I've paid the only price to find out that I…
I can't take it anymore, I can't take it anymore…
Before their lonely lives - got caught in hell
can we see the light of night? Can we see the light of night?
Now forever, gone forever, all forever, forever gone!

Before the Sun goes down – watch infant faces
in a river of your tears, in a river of your tears
Recall the days without the war when love…
… has never been so close, love's never been so close
Now forever, gone forever, all forever, forever gone!

(with respect to Erich Maria Remarque)
And at night, waking out of a dream,
big eyes staring to the night, my big eyes stare into the night
We are little flames poorly sheltered by frail walls against the storm,
by frail walls against the storm (of dissolution and madness)

Now forever, gone forever, all forever, forever gone!

I want to fear and want to smile, never thought we'd have to die
I can't take it anymore, I can't take it anymore…
You may find a God in crime, You may never help him die
I can't take it anymore, I can't take it anymore…

Hope and fear, desperate cry
Now, my dear boy, love's too far
I won't live it anymore, I won't live it anymore…
I live to die inside Your soul, still have to wait to cross the wall
I can't live here anymore, I can't live here anymore…
Now forever, gone forever, all forever, forever gone!
Očekáváme, že ti padlí povstanou z mrtvých?
Zaplatil jsem pouze tu jedinou cenu, abych zjistil, že...
Už to nezvládám, už to nezvládám...
Dřív než byly jejich osamělé životy chyceny v pekle
Můžeme vidět to světlo noci? Můžeme vidět to světlo noci?
Už navždy, odešel navždy, všechno navždy, navždy odešlo!

Než se slunce skloní, zříš dětské tváře
v řece svých slz, v řece svých slz
Vzpomeň na dny bez války, když láska...
... ještě nikdy nebyla kdy blíže, láska nebyla nikdy dříve blíž
Teď už navždy, odešel navždy, všechno navždy, navždy odešlo!

(úctou k Erich Maria Remarque)
A v noci, když se probouzíme ze sna,
velké oči hledí do noci, mé velké oči hledí do noci.
Jsme plamínky, skrovně chráněné
slabou stěnou před bouří, slabou stěnou před bouří (rozkladu a šílenství).

Teď už navždy, odešel navždy, všechno navždy, navždy odešlo!

Chci se bát a chci se smát, nikdy jsem nepomyslel, že budeme muset zemřít
Už to nezvládám, už to nezvládám...
Ve zločinu můžeš najít Boha, možná mu nikdy nepomůžeš zemřít
Už to nezvládám, už to nezvládám...

Naděje a strach, zoufalý pláč
Můj drahý chlapče, láska je příliš vzdálená
Už to neprožiju, už to neprožiju...
Žiju, abych zemřela uvnitř Tvé duše, stále čekám, že tu zeď překročím
Nezvládnu tu už žít, nezvládnu už tu žít...
Teď už navždy, odešel navždy, všechno navždy, navždy odešlo!

Interstellar

Words by Marek Dolina

Run from the cloudburst in turmoil
Growing stronger as we're swirling inside
Myriads of different worlds

Immeasurable spaces
We're expected to surpass
I can feel my life run so fast

Heading to the pupil of the vast space,
there's hope out there
The isis cast its spell and shades on me
Out to the vacuum of those eyes

I am paying off the time
Firmly stuck under my fingernails
Handful of desires we left behind
Cruising up our tearful trail
Lost trail

Squiggles of memory examine in their trace,
(it's so) inevitable to make the move
Sad ends can be the good ends, too

Through all our sailings across the astral plains
How further can we go now?
When journey ends?


spoken:
Out of consecrated grounds pid-pad on cat's paws
The unbeknowst we float towards holding unknown course

So much guilt pour in like waves, cast forbidden homes,
Rambling 'cross the starry field to where my heart belongs

I will always miss the charms concealed 'neath the peel of clouds
The pall secretes the boiling pot of colours and fragrance

I am not forgetting softness felt on my feet on beaches' sands,
roughness of the towering rocks, rivulets gurgling through my hands,
tenderness of the random touch of the wing of a butterfly,
heat of deserts on burning skin the rippled moss I'm passing by.
Fragile cordage of the spider's web waiting for fingers to tear,
winds howling across icy plains no one else can hear.

Reconciled within I bear our mistakes with me
but I can't deny that I despise those who let that come about
Útěk z průtrže ve vřavě sílící,
když v ní víříme.
Myriády různých světů.

Nezměrné plochy,
které máme překročit.
Cítím, jak mi život rychle běží.

Míříme do zornice obrovského prostoru.
Je tam naděje,
duhovka vrhá své kouzlo a stín na mne.
Pryč do prázdnoty těch očí.

Vyplácím čas
uvízlý pevně za nehty prstů,
trocha tužeb, které jsme nechali za sebou,
brázdíce naši slzavou stezku,
ztracenou stezku.

Záhyby paměti pátrají ve své stopě,
pohyb je nevyhnutelný;
smutné konce mohou být občas i dobré konce.

Po veškerém našem putování po hvězdných pláních,
jak ještě daleko teď můžeme zajít?
Když cesta končí?


recit.:
Z posvěcené půdy, ťap-ťap na kočičích tlapkách,
plujeme vstříc neznámému, držíme neznámý kurz.

Tolik viny proudí jako vlny odplavuje vzdálený domov,
Bloudíce po hvězdném poli, až tam, kam patří mé srdce.

Vždycky budu postrádat půvaby skryté pod slupkou mraků,
Příkrov kryje vřící kotlík barev a vůní.

Nezapomínám měkkost, kterou cítí nohy na písku pláží,
drsnost tyčících se skal, potůčky zurčící mýma rukama,
něžnost náhodného dotyku křídla motýla,
horkost pouští na hořící kůži, zvlněný mech, který míjím,
křehké lanoví pavoučí sítě, čekající na prsty, co ji potrhají,
vítr skučící po ledových pláních, který nikdo jiný neslyší.

Uvnitř smířený nesu s sebou naše chyby.
Ale nepopírám, že opovrhuji těmi, co dovolili, aby se tohle stalo.

Lament For Naivety

Words by Marek Dolina

None of our fallen angels
Would save the day
Once we possessed the powers
Now driven away

Deprived of everything
We had at grasp
Deemed reconciliation
Should find its path

The disequilibrium
State of the art
A huge swing of the pendulum
To bogus side

Along sidestreets
We're crawling
Outside the main stream
No course, no paddle,
Aimless
Afloating
Nearing hyenas
Bare their teeth, catch the scent

There's void where we could feel
Our waning faculties
What we take is what we give
Forgotten rule of elements
Žádný z našich padlých andělů
by nic nezachránil,
kdysi jsme vládli silami
nyní zapuzenými.

Zbaveni všeho,
co jsme měli nadosah,
domnělé usmíření
by si mělo najít cestu.

Nerovnováha,
nejmodernější technologie,
obrovské zhoupnutí kyvadla
na falešnou stranu.

Plazíme se
bočními uličkami,
mimo hlavní proud,
bez kurzu, bez pádla,
bez cíle,
plujeme,
blížící se hyeny
odhalují zuby, větří pach.

Je tu prázdnota, v níž cítíme
mizející schopnosti,
co bereme je to, co dáváme,
zapomenuté pravidlo živlů.

No Regrets

Words by Marek Dolina

With no regrets
Set out on the way
With no regrets
Start all over again
Without regrets
Hoist your sails
Without regrets
Do that everything again

With no regrets
It's your turn you're gonna make
Without regrets
Throw everything away
Blood runs your veins
As crimson drops confess
Sovereign domain
Your majesty possess

The guilt is your shame
You can't take away
It's you who's to blame
Who's to clear your name
Bez výčitek
vyraz na cestu,
bez výčitek
začni úplně znova.
Bez lítosti
napni plachty,
bez lítosti
to vše udělej znovu.

Bez výčitek
je to odbočka, kterou se dáš,
bez lítosti
všechno zahoď.
Krev proudí ve tvých žilách
o čemž svědčí karmínové kapky,
svrchované území,
které ovládá Tvé veličenstvo.

Tvá vina je tvou hanbou,
kterou nemůžeš vzít zpět,
jsi to ty, kdo je na vině,
kdo musí očistit své jméno.

Isle Of The Dead

Words by Petr Olbort

A desperate look in the setting sun
Blackened clouds and sky are melting into a billowing sea
The birds became silent gone in heady scent of cypress trees

Once I'm swallowed by the dark to come
I'll behold the horrors … alone, cold and numb
The paddles hammer to the waves of black
In the rhythm of doom like daemoniac

Carry me… far away… from this void
Pray for me… my demise… to impend
Passing bell… ceased to sound… hope's dead
Grace for me… revive me… at the end

Soon I'm frozen by the silver Moon
Passing bell sound echoes in my mind
full of sorrow, full of woe
Doomed to the barque adrifted into void an isle where life's hard to find
Zoufalý pohled do zapadajícího slunce
Zčernalé mraky a obloha mizí ve vzdouvajícím se moři
Utichli ptáci zmizelí v opojné vůni cypřišů

Až mne pohltí přicházející tma.
Uzřím hrůzy … osamělý, prochladlý a ochromený
Pádla buší do černých vln
v rytmu zkázy jako posedlá

Odvez mne… daleko… z této prázdnoty
Modli se za mne… moji smrt… co se neodvratně blíží
Umíráček… přestal znít… pryč je naděje
Milost pro mne… vzkřis mne… na konci

Brzy mne zmrazí stříbrný Měsíc
V mé mysli zní ozvěnou zvuk umíráčku
plný smutku, plný žalu
Odsouzen na bárku unášenou do nicoty na ostrov, kde je těžké najít život

Kharmic Wheel

Words by Marek Dolina

Echoes of the past times
Millstones grind till the decline
Kharmic wheel – is back in
Kharmic wheel – spins here
Years of rise, eyewink to downfall
From the top, down to the bottom

History comes repeating
One step ahead marks three when retreating
False ideas new religions
Crossroads to debilitation
Kharmic Wheel – is back in
Kharmic Wheel – spins here

Fog and mist in early morning
Outlines vaguely shaping
Turnpoint is reached without warning
All passed days when we've been evolving
Just one blow over and we're gone
Ozvěny minulých časů,
mlýnské kameny drtí až do úpadku.
Karmické kolo je zpět,
Karmické kolo se tady otáčí.
Roky růstu, mžik od zhroucení,
z vrcholu až dolů na dno.

Historie se opakuje,
jeden krok vpřed předznamenává tři kroky na ústupu.
Falešné ideály nová náboženství,
křižovatky k oslabení.
Karmické kolo je zpět,
Karmické kolo se tady otáčí.

Opar a mlha v časném jitru,
obrysy se nejasně formují.
Bod obratu je dosaženo bez varování.
Všechny uplynulé dny kdy jsme se vyvíjeli;
ještě jeden se přežene a je po nás.