Heaven in Black


Strange Land of My Interior 5:17 mp3 wav
In the Cave of Movable Shadows 6:40 mp3 wav
Sorrow 7:23
Town Predestinated to Fall 6:06
Heaven in Black 6:05

STRANGE LAND OF MY INTERIOR

PODIVNÁ ZEMĚ MÉHO NITRA

Tommy, Nuclear / Peter

IN SWAMPS I´M DEVOURED BY SONGS
AN OLD MAN SINGS
ADRIFTED THROUGH THE MIST
I ´M LISTENING TO THE RUSTLE
OF THOUSANDS RAVENS´ WINGS
SOLITARY ANCIENT CASTLE
GUARDS THE GLEN OF MOURNING
WHERE MY FATE IS WAITING

OH, LORD, GIVE ME YOUR HAND
PLEASE TAKE ME OUT THE WORLD
CAN I NEVER UNDERSTAND

I´M CLASPING TRUNKS
OF THE DRY TREES
HOLDING UP FEEDLESS BRANCHES
TO THE CLOUDS OF GREY
IN MY THIRSTY EYES
REFLECTING SHIMMER OF THE MOON
UP HIGH AN ANGEL FLIES
AND I´M WAITING FOR MY DOOM

OH, LORD, GIVE ME YOUR HAND
PLEASE TAKE ME OUT THE WORLD
CAN I NEVER UNDERSTAND

UNCOVERED PAIN
IT´S GROWING DEEP INSIDE
THE SEARCHING FOR THE ANSWERS
MADE ME PURIFIED
I ´M FEELING FROSTY BREATH
OF COLD DARK SINS DWELL
IN THE COMPLEX PORTICO
OF ENDLESS HELL

OH, LORD, GIVE ME YOUR HAND
PLEASE TAKE ME OUT THE WORLD
CAN I NEVER UNDERSTAND
V bažinách mne pohltily písně
starého muže
Hnaný mlhou
naslouchám šelestu
tisíců havraních křídel
Osamělý starobylý hrad
stráží údolí smutku
kde čeká můj osud

Ó Pane, podej mi Tvou ruku
prosím, vyveď mne ze světa,
jemuž nerozumím

Objímám kmeny
uschlých stromů
zvedajících bezmocné větve
k šedivým mračnům
V mých vyprahlých očích
odrážejících měsíční třpyt,
anděl stoupá k výšinám
a já čekám na svůj zánik

Ó Pane, podej mi Tvou ruku
prosím, vyveď mne ze světa,
jemuž nerozumím

Obnažená bolest
vzrůstá hluboko uvnitř
Hledání odpovědí
mne očistilo
Cítím mrazivý dech
chladných temných hříchů přebývajících
ve spletitém sloupoví
nekonečného pekla

Ó Pane, podej mi Tvou ruku
prosím, vyveď mne ze světa,
jemuž nerozumím

IN THE CAVE OF MOVABLE SHADOWS

V JESKYNI POHYBLIVÝCH STÍNŮ

Tommy, Nuclear / Peter

based on Platon´s parable about the Cave

založeno na Platónově podobenství o Jeskyni

FEAR PROWLED AGAIN TO FIX ITS SWAY
DARKENED WORLD WELCOMES SOULS HAD GONE ASTRAY
WE´RE IMPRISONED MEN IN THE DEEPEST CAVE
WHICH GIVE US LIFE AND IS OUR GRAVE

BEING CHAINED
WE CAN´T TURN OUR HEADS
TO REAL LIGHT. BUT OUR EYES
USED TO GLOOM WOULD NEVER
KEEP THE SIGHT
TO SHINY TRUTH

DUBIOUS SHADES DECEIVED US AGAIN
WE´RE STIGMATIZED BY THE SEAL OF PAIN
GLOOM OF THE CAVE FALLS TO OUR EYES
OBSCURED WRONG WILL BE BORN TO RISE
BEING CHAINED
WE CAN´T TURN OUR HEADS
TO REAL LIGHT. BUT OUR EYES
USED TO GLOOM WOULD NEVER
KEEP THE SIGHT
TO SHINY TRUTH

JAIL IS OUR CUSTOMARY WAY OF LIFE
WE DIE IN THE IGNORANCE
YELDING TO THE DEMONS OF THE LIE
WE CAN´T MORTIFY
Strach se opět připlížil, aby upevnil svou vládu
Potemnělý svět vítá zbloudilé duše
Jsme lidmi uvězněnými v nejhlubší jeskyni,
která nám dává život a je naším hrobem

Protože jsme spoutáni
nemůžeme otočit své hlavy
ke skutečnému světlu.
Naše oči, zvyklé na šero,
by ale nikdy nepřivykly
pohledu do pravdy

Pochybné stíny nás opět oklamaly
Jsme poznamenáni Pečetí bolesti
Šero Jeskyně padá do našich očí
Zahalené Zlo bude zrozeno, aby povstalo

Protože jsme spoutáni
nemůžeme otočit své hlavy
ke skutečnému světlu. Naše oči, zvyklé na šero,
by ale nikdy nepřivykly
pohledu do pravdy

Vězení je náš obvyklý způsob života
Umíráme v nevědomosti,
když podléháme démonům lži,
jež neumíme pokořit

SORROW

SMUTEK

Tommy, Nuclear, Marty / Peter

dedicated to all victims of AIDS

Věnováno všem obětem AIDS

SHREEDS OF BURNING MEMORIES
ENGRAVE TO MIND OF MINE
CHAINED BY THE SICKNESS
I´M THE LOSER TO RESIGN
TO SORROW OF SOLITUDE
I DROWN IN THE GLOOMY MOOD
I GOT STUCK IN THE WEB
OF MAD DISHARMONY
WHERE SPIDERS HOLD MY SOUL
IN TORTURING AGONY
LYING IN SOLITUDE
I DROWN IN THE GLOOMY MOOD

SILENT CRY
FROM THE SKY ABOVE
FILLS MY SOUL
I TAKE A PATH OF SUFFERING
IS ALL AROUND

THE WHIP OF INSANITY HAD LEFT SCARS
IMMEASURABLE PAIN
FREEZES NOTIONS OF MINE
ALL I FEEL
IS THE BEAT OF SLOWLY DYING HEART

I MET MY FATE
WHEN I TASTED CURSE
OF MODERN AGE
I´M WONDERING IN MY MIND
NOW EXORCISED

THE WHIP OF INSANITY HAD LEFT SCARS
IMMEASURABLE PAIN
FREEZES NOTIONS OF MINE
ALL I FEEL
IS THE BEAT OF SLOWLY DYING HEART

Útržky hořících vzpomínek
se vrývají do mé mysli
Spoután chorobou
jsem poražen, abych podlehl
smutku samoty
Tonu v temné náladě
Uvízl jsem v pavučině
šílené disharmonie,
kde pavouci zadržují mou duši
v mučivé agónii
Když ležím v osamění,
tonu v temné náladě

Tichý pláč
z oblohy nade mnou
naplňuje mou duši
Vydávám se stezkou utrpení,
které je všude kolem

Recit.: Bič šílenosti zanechal stopy
Nezměrná bolest zmrazuje mé myšlenky
Vše, co cítím
je tep pomalu umírajícího srdce

Můj osud se naplnil,
když jsem zakusil kletbu
moderního věku
Bloudím
v mé mysli
Nyní zakleté

Recit. (2x): Bič šílenosti zanechal stopy
Nezměrná bolest
zmrazuje mé myšlenky
Vše, co cítím
je tep pomalu umírajícího srdce

TOWN PREDESTINATED TO FALL

MĚSTO PŘEDURČENÉ K PÁDU

Nuclear, Tommy / Peter

I SEE A TOWN BATHING IN THE GLARE
OF EVIL STAR CREATES ALL DESPAIR

I SEE A TOWN THREW AWAY THE BEAST
BEING BORN WITH BLESSING OF A PRIEST

WHEN SOUND OF BRONZE HORN SLIT THE AIR
HE WILL BE NEAR THERE
AMONG THE CLOUDS FIND TRUTH PAST RECALL
THE POWERFULL TOWN IT´S DOOMED TO FALL
CELESTIAL VAULT BROKE DOWN
AND FALLING STARS TEAR THE EARTH
ON TRIAL UPON THE TOWN
WIL BE TOUCHED BY DEATH

LYING THE PAUPERIZED LAND WASTE
THE WILD WIND, IT BAWLS
YOU LET THE HARLOT CONTROL YOUR
SOULS !!!
Vidím Město koupající se v záři
Zlé hvězdy, původce všeho zoufalství

Vidím Město, které vyvrhlo Bestii
zrozenou s požehnáním od kněze

Když zvuk bronzového rohu rozřízne vzduch
ON bude nablízku
Mezi mraky hledejte zapomenutou pravdu
Mocné město je odsouzeno k pádu
Nebeská klenba se zhroutila
a padající hvězdy trhají Zemi
během soudu nad Městem
jehož se dotkne Smrt

Divoký vítr řve,
když pustoší zbídačené kraje
Vy jste dovolili Nevěstce
ovládnout Vaše duše !!!

HEAVEN IN BLACK

Tommy, Nuclear / Peter

RAIN OF HOT BITTER TEARS
WETS THOUSANDS HUMAN FACES
RAINBOW HAS BURST INTO COLOR SHARDS
AND VANISHED IN THE EMPTY SPACES

HORIZON HAS BECOME FLOODED
WITH THE LIGHT OF RED SUN
THE BRINGER OF THE WHILE
WHEN SELF-INVITED SAVIOURS COME
ALL THE OCEANS WATERS WILL NEVER
REACH FOR DEPTH
OF DISTRESS WILL FOLLOW
THE WEALTH OF FATHER´S WISDOM IS LOST FOREVER
DYING IN THE SHADOW
FIRE. „HOLY“ FIRE IN THE EYES
THE MIST OF OBLIVION COVERS ALL THE LIES
FILLING UP THE WELLS OF SPURIOUS PARADISE
FIRE. ALL I SEE IS ONLY FIRE
FLAMES OF HATE FLICKER HIGHER´N´HIGHER
AND BURN THE CLEANEST DESIRE

AND HEAVEN HAS TURNED INTO BLACK !!!
AND HEAVEN HAS TURNED INTO BLACK !!!

SPOKEN:
THE WORDS OF LOVE HAVE TURNED INTO DUST
FLYING AWAY FROM MOUTH THE FALSEHOOD MADE WRY
CROSS IS SWORD, PRAYERS ARE STAINED WITH BLOOD
AND THE ANGELS CAN ONLY CRY
WAITING FOR THE FINAL BATTLE´S GROUND INTO APATHY
INTERLACES THE DARK MOMENTS WITH THE FATE !!!
Šeptem: Déšť vroucích hořkých slz
zkrápí tisíce lidských tváří
Duha se rozlétla na barevné střepy
a zmizela v prázdných prostorech

Obzor zalilo Rudé Slunce,
ten zvěstovatel příchodu
samozvaných spasitelů
Všechny vody oceánů nikdy
nedosáhnou příštích utrpení
Umíraje v temnu
Bohatství moudrosti otců je jednou provždy zapomenuto

Oheň. „Svatý“ oheň v očích.
Mlha zapomnění zakrývá všechny lži
zaplňující studně falešného Ráje

Oheň. Vše, co vidím, je jen oheň.
Plameny nenávisti šlehají výš a výš
a spalují nejčistší touhu

A NEBE ZČERNALO
A NEBE ZČERNALO

Recit:
Slova lásky se obrátila v prach,
když odlétají z úst pokřivených falší.
Kříž je meč, modlitby zbroceny krví
a andělé mohou pouze naříkat.
Čekání na poslední bitvu přerostlo do nečinnosti
proplétající temné okamžiky s Osudem.